Hakkımızda | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Hakkımızda

Değerli Öğrencilerimiz,

İçinden geçtiğimiz süreçte hukuk öğrenimine duyulan ihtiyaç ülkemiz ve geleceği için çok önemli bir noktaya gelmiştir. Özellikle 2000 yılını takip eden yıllarda demokratik hukuk devleti mekanizması içerisinde toplumun öncelikle ihtiyaç duyduğu gerek kamu ve gerekse özel hukuka ilişkin güncel ve gerçekten çok önemli temel kurallara yönelik köklü reformlara gidilmiştir.

Hukuk kurallarının varlığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi hukuk devleti olmanın vazgeçilmez unsurlarındandır. Objektif anlamda demokratik hukuk devleti kimliğinin sürdürebilmesi için hukuk eğitim ve öğreniminin öneminin inkar edilemeyeceği ortadadır.

Hukuk kurallarının diğer varlık sebepleri ile birlikte en önemli varlık sebebinin esasen adaleti sağlamak olduğu bilinmektedir. Zira devletin temelini oluşturan en önemli ide, adalet idesidir. İşte hukukun bu en önemli varlık sebebinin hayata geçirilmesi için hukuk kurallarını en iyi şekilde, objektif olarak uygulayacak eğitimli, üstün nitelikli, çağdaş ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçulara ihtiyaç duyulmaktadır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak hedefimiz bu niteliklere haiz hukukçular yetiştirmektir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi kalıplaşmış, bilinen, klasik hukuki bilgi ve düşüncenin ötesinde yaratıcı, farklı düşünen ve hukuku uygulamanın yanı sıra sahip olduğu bilgi ve birikim ile hukuki düzenlemelerin oluşturulmasına katkı verecek, dinamik hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Hukuk Fakültesi olarak dünyadaki hukuk eğitimine ilişkin gelişmeler doğrultusunda klasik hukuk dallarının yanı sıra öğrencilerimize İnsan Hakları Hukuku, Parlamento Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Enerji Hukuku, Uluslararası Ekonomi Hukuku, Hukuk İngilizcesi gibi alanlarda geniş bir yelpazede fakülte eğitimi sırasında uzmanlaşmaya yönelik dersler sunulmaktadır.

Hukuk eğitim ve öğretiminin öneminin bilincinde olan fakültemizde lisans derslerimiz Türkçe olarak verilmekle birlikte, küreselleşme olgusunun hayatımızı bu kadar yakından etkilediği gerçeğini göz önüne aldığımızda bundan böyle yabancı dil bilmeden bir meslek edinmenin güçlüğü de anlaşılacaktır düşüncesindeyiz. Bu yönde olmak üzere çağdaşımız hukuk fakültelerinin de önemini kavramış olduğunu gözlemleyerek küresel ölçekte önem kazanan ve günümüzün uluslararası iletişim dili haline gelmiş bulunan İngilizce’yi hukuk lisansı eğitimi sırasında görmektedirler.

Tüm bunlara ek olarak, meclis simülasyonu, adli tıp ziyaretleri, kariyer günleri, rekabet ve enerji hukuku sertifika programları gibi hem kamu hem de özel hukuka yönelik pratik çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmekteyiz.

Tüm bu meslekleri icra ederken öğrencilerimize lisans eğitiminden itibaren uzmanlaşabilecekleri yeni gelişmekte olan alanları göstermek, bu alanlarda sahip olacakları uzmanlıkları ile gerek kamu ve özel sektörde gerek akademik hayatta kendi emsalleri arasından sıyrılarak fark yaratabilmelerini temin etmek Hukuk Fakültemizin temel amaçlarındandır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi ve öğretimi alacak olan siz değerli öğrencilerimiz, bu eğitim-öğretim sonunda, başta hakimlik olmak üzere, savcılık, avukatlık, kaymakamlık, noterlik gibi mesleklerde çalışabileceğiniz gibi, uluslararası misyon görevleri dahil, uluslararası kuruluşlarda ve özel sektörde iş hayatınızı sürdürebilme imkanlarına sahip olabileceksiniz. Ayrıca akademik hayata geçiş yapmak hedefine sahip olan öğrencilerimiz için bu yollar da açık olacaktır.

Kalite Politikası

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Kalite Politikası Aşağıdaki Şekilde İfade Edilmiştir:

  • Eğitim ve öğretim hizmetinin tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda güncellemesi ve karşılanması
  • Başta öğrenci ve çalışan olmak üzere iç ve dış tüm paydaşların süreçlere katılımını sağlamak ve memnuniyetinin arttırılması
  • Üretici düşünce gücüne sahip ve çözümcü nitelikte önerilerle problemlere yaklaşmayı ilke edinmiş bireylerin oluşturulması
  • Öğrenciler, Çalışanların kendi aralarında ve birbirleriyle koordinasyonunun oluşturulması ve iletişimin güçlendirilmesinin sağlanması
  • Uluslararası standartta tanınır hale gelebilmek için gerek Ulusal gerek Uluslararası etkinlikler düzenleyerek çıktıların hedeflerinin genişlemesine katkıda bulunulması
  • Hukuka ilişkin teoride karşılaşılan problemler ile günlük hayatta yaşanılan problemleri bir araya getirerek uygulayabilme yeteneğinin öğrencilerde geliştirilmesi, teori ve pratiğin bir arada uygulanabilmesi
  • Değer yaratmayan ve zaman kaybettiren süreçlerin azaltılması, hukuki alanındaki günlük gelişmelerin takip edilip uygulanması ve sürekli iyileştirmeler yapılması;
  • Sadece teorik çalışmalarla bireyleri sınırlamaktan ziyade yaşam boyu öğrenme, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin de arttırılması yoluyla öğrencilerin sosyal aktiviteler yönünden gelişiminin sağlanması, fakültemizin kalite politikası olarak belirlenmiştir.