HUKUK FAKÜLTESİ

Şirketler Hukuku Ders İzlencesi Hk.

Şirketler Hukuku Ders İzlencesi Hk.

Sevgili öğrencilerimiz, 

Şirketler Hukuku Ders İzlencesi aşağıda ilan edilmiştir. Bilginize

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK BÖLÜMÜ
DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

Ders İsmi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS
Ortaklıklar Hukuku Huk 334 1 3+0 3 4

 

Ön Şartlı Ders(ler)

                                                                  

Ders Dili Türkçe
Ders Tipi Zorunlu
Ders Koordinatörü
Dersin Veren(ler) Prof. Dr. Ömer ÖZKAN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ESKİ
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Abdulkadir DARI, Arş. Gör. İbrahim Uğur SATICI
Dersin Amacı Dersin amacı ticaret şirketleri ve türleri özellikleri, sona ermesi hakkında bilgi vermek.
Dersin Öğrenim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

•          Adi ortaklığın önemini, işlevini, işleyişini ve tabi olduğu hukuki rejimin inceleyebilirler.

•          Kollektif ve komandit ortaklıkların şahıs ortaklığı nitelikleri, sermaye ortaklıklarından farklılıklarını ve tabi oldukları hukuki rejimi belirleyebilirler.

•          Sermaye ortaklıklarının temel özelliklerini ve bunların şahıs ortaklıklarından farklı yönlerini açıklayabilirler.

•          Tek kişilik anonim ortaklığın önemini ve tabi olduğu kuralları, diğer ortaklık tiplerinden farklılığını tartışabilirler.

•          Anonim ortaklığın işleyişine ve denetimine hâkim olan kuralları tanımlayabilirler.

•         Limited ortaklığın temel yapısını, organlarının işleyişini, temsilini ve sona ermesini açıklayabilirler.

Dersin içeriği Ders birinci bölüm, Adi Ortaklık; ikinci bölüm kollektif ortaklık; üçüncü bölüm, adi komandit ortaklık; dördüncü bölüm, anonim ortaklık; beşinci bölüm ise limited ortaklık bölümünden oluşmaktadır. Birinci bölüm adi ortaklık başlığı altında özellikleri, kar dağıtımı ve sona erme halleri ile tasfiyesi düzenlenmiştir. İkinci bölüm kollektif ortaklık başlığı altında özellikleri ve sona ermesi düzenlenmiştir. Üçüncü bölüm, adi komandit ortaklık başlığı altında ise özellikler ve sona ermesi içerilmektedir. Dördüncü bölüm ve beşinci bölüm anonim ve limited şirketler başlığı özellikleri, genel kurul, kar payı dağıtımı ve sona ermesi halleri de ders içeriği olarak yer almaktadır.

 

 

 

 

 

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ortaklıkların Sınıflandırılması, Ortaklık ve Unsurları, Ortaklığın Benzer Kavramlardan Farkları, Adi Ortaklık.
2 Ticaret Ortaklıklarının Genel Hükümleri, Ticaret Ortaklıkları ve Uygulanacak Hükümler, Ticaret Şirketlerinin Ortak Özellikleri, Ticaret Ortaklıklarında Sermaye Koyma Borcu ve Yaptırımları, Yargılama  Usulü ve Zamanaşımı, Ortakların Kişisel Alacaklılarının Durumu, Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklikler, Şirketler Topluluğu.
3 Kollektif Ortaklık, Önemi Yarar ve Sakıncaları, Tanımı ve Unsurları, Ortaklığın Kuruluşu, Kollektif Ortaklıkta İlişkiler, Kollektif Ortaklığın Sona Ermesi, Adi Komandit Ortaklık, Adi Komandit Ortaklıkta İlişkiler, Komandit Ortaklığın Sona Ermesi
4 Anonim Ortaklık, Önemi Yarar ve Sakıncaları, Tanımı ve Unsuları, Anonim Ortaklık Türleri ve Kuruluşu
5 Anonim Ortaklığın Organları ve İşleyişi, Zorunlu Organlar ve İlişkileri, Genel Kurul Yetkileri ve Yetki Devri, Genel Kurul Yetkilerinin Sınırları, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü.
6 Yönetim Kurulu, YK.’nın Görev ve Yetkileri, YK. Üyeliği ve Üyelerin Hukuki Durumu
7 Anonim Ortaklıkta Denetim, Denetim Kavramı ve Türleri, 6102 Sayılı TTK. İle Getirilen Denetim Sistemi, Anonim Ortaklıkta Paya İlişkin İlkeler, Pay Türleri
8 ARA SINAV
9 Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği, Pay Sahipliğinin Kazanılması, Pay Sahipliğinin Kaybedilmesi, Pay Sahibinin Borç ve Yükümlülükleri, Pay Sahibinin Hakları.
10 Anonim Ortaklıkta Menkul Kıymetler, Anasözleşme Değişikliği, Sermaye Arttırımı, Nedenleri, Başlıca Türleri ve Mevzuat, Sermaye Artırımlarında Ortak Hükümler
11 Esas Sermaye Sisteminde Artırım, Kayıtlı Sermaye Sisteminde Artırım, Şarta Bağlı Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltılması, Anonim Ortaklığın Sona Ermesi
12 Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Denetçilerin ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu, Paylı Komandit Ortaklıki Limited Ortaklık
13 Ortaklığın Organları ve İşleyişi, Genel Kurul, Müdür/ Müdürler (Yönetim ve Temsil Organı), Denetim, Ortak Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi
14 Ortaklığın Hakları, Yükümlülükleri ve Sorumluluğu, Ortaklık Sözleşmesinin Değiştirilmesi, Limited Ortaklığın Sona Ermesi
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, İstanbul 2017.
Diğer Kaynaklar Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku İstanbul 2017; Reha Poroy/Tekinalp Ortaklıklar Hukuku İstanbul 2017; Türk Ticaret Kanunu.
 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl çalışmaları Adet YÜZDE(%)
Ara sınav 1 40
Ödevler
Dönem Projesi
Final Sınavı 1 60
Toplam 100
Yarıyıl çalışmaların notuna katkısı 40
Final Sınavının notuna katkısı 60
Toplam 100

 

Ders Kategorisi
İşletme ve Yönetim Bilimleri 0
Ekonomik 0
Sosyal Bilimler 100
100

 

AKTS TABLOSU / İŞYÜKÜ
AKTİVİTELER MİKTAR Süre
(Saat)
Toplam

İşyükü

Ders süresi 14 3 42
Ders saati dışındaki çalışmalar (ön çalışma, pratik) 14 5 70
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Toplam iş yükü 128
Toplam iş yükü / 30    4,27
Dersin AKTS kredisi 4

 

Program ve Ders çıktıları ilişkisi tablosu

 

DÇ/PÇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DÇ1 2 0 1 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
DÇ2 1 0 1 3 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DÇ3 1 0 0 3 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DÇ4 1 0 0 3 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
: Program Çıktısı | DÇ: Ders Çıktısı
Değer: 0: Yok | 1: Düşük | 2: Orta | 3: Yüksek
•          Şirketler Hukukı-una Yönelik Hukuki Uyuşmazlıkları Anlama ve Çözümleyebilme

•          Şirketler Hukukuna Yönelik Düzenlenen Yasaları Öğrenme

•          Şirketler Hukuku ile Diğer Özel Hukuk Dersleri Arasındaki İlişkiyi Öğrenme

•         Şirketler Hukukuna Yönelik Yargıtay Kararlarını Okuma ve Yorumlayabilme

Program Çıktısı

•          Hukuk alanında problem çözmeyibilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

•          Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

•          Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

•          Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası analiz yapıp uygulamak

•          Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

•          Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

•          Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

•          Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

•          Hukukalanındakiengüncelbilimselkaynaklara, yargıiçtihatlarınavediğerbilimselkaynaklarahâkimolmak, hem yerel hem de küreseldüşünüp, öğrenileniuygulamak

•          Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

•          Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak

•          İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak