HUKUK FAKÜLTESİ

Muafiyet Başvuruları Hakkında

Muafiyet Başvuruları Hakkında

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi’nde belirtildiği üzere, muafiyet taleplerinde aşağıdaki şartlara riayet edilmelidir:
MADDE 5
(1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi için, Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not döküm belgesi (transkript) eklenmesi gerekir.
(2) Öğrenciler, daha önce almış oldukları ve başarmış oldukları birden fazla derse karşılık muadil ders/derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler.
(3) YÖK tarafından denkliği tanınmayan yurtdışındaki üniversitelerden alınan dersler için muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.
(4) En çok on akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için muafiyet istenebilir.
(5) Muafiyet başvuruları öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Sonraki yarıyıllarda yapılacak muafiyet talepleri kabul edilmez.