Ders İçerikleri | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HUK 101 – Hukuk Başlangıcı I
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Sosyal davranış kuralları ve hukuk, pozitif hukukun yürürlüğü sorunu (Hukukun kaynaklan, sosyo-ekonomik değişimlerin Türk pozitif hukuk sistemine etkileri, yazılı hukuk kurallarının yürürlüğü), hukuk kurallarının yorumu (yorum türleri, metotları, yorumda mantık kuralları), hukuk kurallarının yaptırımları, hukukun dalları, muhakeme görevi (muhakeme makamları, iddia, savunma, yargılama; yargılama makamlarının teşkilatı), hukukta boşluk ve hâkimin hukuk yaratması, hâkimin takdir yetkisi.
Ders Kodu ve Adı: HUK103 – Medenî Hukuk I
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: Medenî hukukun konu ve kapsamı, medeni hukukun tarihi gelişimi, medenî hukukun genel kuralları, Medenî Kanun’un başlangıç hükümleri (kaynaklar, uygulanması, hâkimin takdir yetkisi), hak kavramı, hak sahipleri, iyiniyet ve dürüstlük kuralları, hakların korunması, kişiler hukuku (kişi ve kişilik kavramı, türleri, ehliyetleri, kişiliğin başlangıcı ve sonu, kişilik hakkı ve kişiliğin korunması, kişisel durum sicil kayıtları, dernekler ve vakıflar.)
Ders Kodu ve Adı: HUK 105 – Anayasa Hukuku I
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Anayasa kavramı, anayasa hukukunun temel kavram ve ilkeleri, siyasal iktidar, devlet, niteliği ve biçimleri, anayasa yapım ve değiştirilme şekilleri, siyasal partiler; seçimler ve seçim sistemleri. Osmanlı Devleti Dönemi Anayasal Gelişmeleri (Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanuni Esasi), Türkiye Cumhuriyeti Dönemi (1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, yapım süreçleri, temel nitelikleri), Millî Güvenlik Konseyi rejimi ve 1982 Anayasası’nın yapılması, 1982 Anayasası’nın temel özellikleri.
Ders Kodu ve Adı: HUK 107 – Roma Hukuku I
Kredi / AKTS: Teorik  3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bugün mevcut olan hukuki kurumların ve kuralların farklı hukuk sistemlerindeki geçmişleri ve bunların hangi gelişme süreçlerinden geçerek günümüze kadar geldiği; önceki hukuk sistemleri hakkında genel bilgiler, Hristiyan hukuku, Yahudi hukuku ve Anglo-Sakson hukuku, Roma hukukunun kaynakları,
Ders Kodu ve Adı: TUR 101 – Türk Dili ve Edebiyatı I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Dil Türleri / Türk Dilinin Tarihçesi / Düşünce Yazıları İnceleme Planı / Yazım Kuralları – Noktalama / Anlatım Kuralları ve Biçimleri / Plan – Paragraf Kurma – Özet Çıkarma / Dil Yanlışlıkları / Türk Dilinde Yabancı Sözcükler ve Öğelerin Yanlış Kullanımı / Resmi Yazışmalar – Dilekçe – Özgeçmiş – İş Mektupları
Ders Kodu ve Adı: AİİT 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Kredi / AKTS: Teorik  2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Türk Devrimi’nin Hazırlık Dönemi ve Milli Mücadele / Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışını ve Türk Devrimini Hazırlayan Nedenlere Genel Bakış / İşgaller Karşısında Ülkenin Durumu ve M.Kemal Paşa’nın Tepkisi / Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu / Büyük Taarruz / Mudanya’dan Lozan’a, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele.
Ders Kodu ve Adı: TDP 101 –Toplumsal Duyarlılık Projeleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta – Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Bu dersle, öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarındaki faaliyetlere etkin bir şekilde katılmaları sağlanarak, toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve çeşitli projelerle toplum içinde daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarının sağlanması amaçlanmaktadır. 
Ders Kodu ve Adı: İKT 101-İktisata Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: İktisadın temel kavramları, mikro ekonomi – makro ekonomi ayırımı, mikro ekonomi (mikro ekonomiye ilişkin temel kavramlar, ekonomilerin ana sorunları, ekonomik düzen, fiyat teorisi, tüketici teorisi, üretici teorisi ve bölüşüm teorisi), Makro ekonominin temel kavramları (milli gelir hesaplama yöntemleri, milli geliri belirleyen faktörler; tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları, denge ve tam istihdam milli geliri, enflasyonist ve deflasyonist açıklar, devlet ve milli gelir), para (özellikleri; çeşitleri ve emisyon), ekonomik büyüme ve kalkınma sorunları, ekonomik yaşamda istikrarsızlıklar ve istikrar politikaları, uluslararası ekonomik ilişkiler.
Ders Kodu ve Adı: İNG 101-  Yabancı Dil I (İngilizce)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Temel düzeyde okuma, yazma ve dinleme bilgisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
Ders Kodu ve Adı: INT 100- Üniversite Hayatına Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 1 / ECTS; AKTS: 1)
Ders İçeriği: Üniversite hayatına ve kültürüne ilişkin etkinlikler, üniversiteli olmak bilincini kazandırmaya yönelik projeler.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HUK 102 – Hukuk Başlangıcı II
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Sosyal davranış kuralları ve hukuk, pozitif hukukun yürürlüğü sorunu (Hukukun kaynaklan, sosyo-ekonomik değişimlerin Türk pozitif hukuk sistemine etkileri, yazılı hukuk kurallarının yürürlüğü), hukuk kurallarının yorumu (yorum türleri, metotları, yorumda mantık kuralları), hukuk kurallarının yaptırımları, hukukun dalları, muhakeme görevi (muhakeme makamları, iddia, savunma, yargılama; yargılama makamlarının teşkilatı), hukukta boşluk ve hâkimin hukuk yaratması, hâkimin takdir yetkisi.
Ders Kodu ve Adı: HUK104 – Medenî Hukuk II
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 6)
Ders İçeriği: Aile hukukunun genel esasları, nişanlanma, evlenme, evlenmenin hükümsüzlüğü, evliliğin genel hükümleri, boşanma ve boşanmanın sonuçları (maddi manevi tazminat ile yoksulluk ve iştirak nafakası), mal rejimleri ve özellikle edinilmiş mallara katılma rejimi, velayet, vesayet, kayyımlık, soybağı, evlat edinme, aile hukuku kurumları ve ailenin korunması.
Ders Kodu ve Adı: HUK106 – Anayasa Hukuku II
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Devlet erklerinin yapısı ve işleyişi, yürütme, yasama erkleri arasındaki ilişkiler, siyasal rejimler (parlamenter rejim, başkanlık ve yarı-başkanlık rejimleri), 1982 Anayasası’nda Cumhuriyetin nitelikleri (lâik, demokratik, sosyal, hukuk devleti), kuvvetler ayrılığı, yasama fonksiyonu ve işlemleri, yürütme fonksiyonu ve işlemleri, yasama organı (TBMM ve üyelerinin statüsü, çalışma şekli, görev ve yetkileri), yürütme organı (cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu), yargı organı, anayasa yargısı.
Ders Kodu ve Adı: HUK 108 – Roma Hukuku II
Kredi / AKTS: Teorik  3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bugün mevcut olan hukuki kurumların ve kuralların farklı hukuk sistemlerindeki geçmişleri ve bunların hangi gelişme süreçlerinden geçerek günümüze kadar geldiği; önceki hukuk sistemleri hakkında genel bilgiler, Hristiyan hukuku, Yahudi hukuku ve Anglo-Sakson hukuku, Roma hukukunun kaynakları, Roma özel hukuk sistemi, usul hukuku ve Roma hukukunun sonraki hukuk sistemlerine etkileri, Roma borçlar hukuku, Roma eşya hukuku.
Ders Kodu ve Adı: TUR 102 – Türk Dili ve Edebiyatı II
Kredi / AKTS: Teorik  2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Roman, öykü, tiyatro, şiir, eleştiri, sözlü anlatım türleri, açık oturum, tartışma, panel, sempozyum; özellikleri ve kuralları
Ders Kodu ve Adı: AİİT 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Türk Devrimi’nin Stratejisi / Cumhuriyetin İlanı ve İzmir İktisat Kongresi / Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Denemeleri ve İç Olaylar / Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası / Jeopolitik ve Türkiye’nin Jeopolitik Durumu / Milliyetçilik / Halkçılık / Devletçilik / Devrimcilik / Laiklik/ Atatürk ve Gençlik
Ders Kodu ve Adı: TDP 102 –Toplumsal Duyarlılık Projeleri II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Toplumsal Duyarlılık I dersinin devamı niteliğinde olup, daha çok projeye dayalı olarak etkinlikler.
Ders Kodu ve Adı: İKT 102-İktisata Giriş II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: İktisadın temel kavramları, mikro ekonomi – makro ekonomi ayırımı, mikro ekonomi (mikro ekonomiye ilişkin temel kavramlar, ekonomilerin ana sorunları, ekonomik düzen, fiyat teorisi, tüketici teorisi, üretici teorisi ve bölüşüm teorisi), Makro ekonominin temel kavramları (milli gelir hesaplama yöntemleri, milli geliri belirleyen faktörler; tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları, denge ve tam istihdam milli geliri, enflasyonist ve deflasyonist açıklar, devlet ve milli gelir), para (özellikleri; çeşitleri ve emisyon), ekonomik büyüme ve kalkınma sorunları, ekonomik yaşamda istikrarsızlıklar ve istikrar politikaları, uluslararası ekonomik ilişkiler.
Ders Kodu ve Adı: İNG 102 – İngilizce  II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Temel düzeyde okuma, yazma ve dinleme bilgisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HUK 201 – Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Borçlar hukuku genel hükümlere giriş, borçlar hukukuna hâkim olan ilkeler, borçlar hukukunun genel kavramları, borcun doğuş kaynakları, hukukî işlemlerden, özellikle sözleşmelerden doğan borçlar, sözleşmenin meydana gelmesi, şekli, yorumlanması, irade ile beyan arasında uygunsuzluk, irade bozuklukları, sözleşmenin konusu, hukukî işlemlerin hükümsüzlüğü, temsil, haksız fiillerden doğan borçlar, sorumluluk hukuku, haksız fiilin unsurları, hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hâller, kusursuz sorumluluk hâlleri, sebepsiz zenginleşme.
Ders Kodu ve Adı: HUK203 – Ceza Hukuku Genel Hükümler I
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Türk ceza hukukunun tarihçesi, ceza hukukunun tanımı, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukuna hâkim olan ilkeler (kanunsuz suç ve ceza olmaz kuralı, ceza kanunlarının yorumu, kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralı, düşman ceza hukuku, ceza kanununun yer, zaman ve kişi bakımından uygulama alanı, suçluların geri verilmesi, suçun teorik yapısı, suçların tasnifi, suçun unsurlarının dışında kalan koşullar, suçun yapısal unsurları (tipe uygun eylem ve hukuka aykırılık unsuru).
Ders Kodu ve Adı: HUK205 – İdare Hukuku I
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: İdare kavramı gelişimi ve özellikleri, anayasa hukuku-idare hukuku ilişkisi, idare hukukunun kaynakları, idari yapı, yönetim biçimleri (merkezden yönetim, yerinden yönetim), yetki genişliği ilkesi. İdarenin merkez örgütü, taşra Örgütü, yerel yönetimler, kamu görevlisi, memur (memurluğa giriş, hak ve ödevleri, ücret, disiplin suçlan ve haklarında disiplin soruşturması açılması, haklarında ceza kovuşturması, görevden uzaklaştırma, memurların mali sorumluluğu, memurluğun sona ermesi halleri ve emeklilik).
Ders Kodu ve Adı: HUK207 – Uluslararası Hukuk I
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Uluslararası hukuk kurallarının oluşması ve gelişimi, devletler hukukunun kaynakları (teamül, antlaşmalar, hukukun genel ilkeleri, devletin tek taraflı işlemleri, uluslararası örgütlerin kararları, doktrin, uluslararası içtihat), devletler hukukunun kişileri (devlet, uluslararası örgütler, özel kişiler), uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülükler, sözleşmelerin iç hukuka etkisi.
Ders Kodu ve Adı: HUK211- Kamu Maliyesi I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kamu maliyesinin temel çerçevesi, devletin ekonomik faaliyetleri ve finansman tekniklerive işlemleri, kamu ekonomisinin unsurları ve özellikleri, kamu harcamaları, devlet bütçesi ve hazırlanması
Ders Kodu ve Adı: HUK213 – Anayasa Şikayeti
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Anayasa Şikâyetinin ne olduğu, karşılaştırmalı hukukta nasıl ortaya çıktığı, hukuki dayanağı ve işlevleri; Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ışığında “Bireysel Başvuru” yolu; Anayasa Mahkemesi’nin yapısı, birimleri, başvurunun şekil şartları, maddi şartları, Anayasa Mahkemesinin incelemelerde nelere dikkat edeceği, verebileceği kararlar.
Ders Kodu ve Adı: HUK219 – Genel Kamu Hukuku I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3 )
Ders İçeriği: Devlet teorilerinin konusu ve gerekliliği, devletin tanımı, devletlerin ortaya çıkışı, devletlerin çöküşü ve devletlerin halefiyeti, hükümet sistemleri, devrim-ihtilal, direnme hakkı, egemenlik, devletlerin varlıklarını koruma hakkı, ulusların kendi geleceklerini kendilerinin belirlenmesi hakkı, cumhuriyet ve demokrasi kavramları irdelenecektir. İnsan hakları kavramının kökenleri, önemi, uluslararası insan hakları sözleşmeleri, insan haklarının korunmasına yönelik mekanizmalar, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemler, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri; bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı.
Ders Kodu ve Adı: HUK209- Türk Hukuk Tarihi I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Cumhuriyet öncesi modernleşme çabaları çerçevesinde tabiiyet ilişkileri, parlamenter rejime geçiş hareketleri, batılı hukuk düzenleri çerçevesinde reform ve ıslahatlar.
Ders Kodu ve Adı: İNG 201 -İngilizce  III
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik):2   / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Mesleki hukuk ingilizcesine giriş, kavram ve kelime bilgisinin geliştirilmesine yönelik pratik çalışmalar.
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği:

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HUK 202 – Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Borçların ifası (ifa konusu, ifa zamanı, ifa yeri), iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifa, alacaklı temerrüdü, borçlu temerrüdü,  borcun ifa edilmemesinin sonuçları, ifa davası, özellik arz eden borç ilişkileri, üçüncü kişi yararına sözleşme, müteselsil borçluluk, cezai şart, pey akçesi, cayma tazminatı, alacağın temliki, borcun nakli, borcun sona ermesi, borç ilişkisinin sona ermesi, zamanaşımı.
Ders Kodu ve Adı: HUK204 – Ceza Hukuku Genel Hükümler II
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Türk ceza hukukunun tarihçesi, ceza hukukunun tanımı, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukuna hâkim olan ilkeler (kanunsuz suç ve ceza olmaz kuralı, ceza kanunlarının yorumu, kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralı, düşman ceza hukuku, ceza kanununun yer, zaman ve kişi bakımından uygulama alanı, suçluların geri verilmesi, suçun teorik yapısı, suçların tasnifi, suçun unsurlarının dışında kalan koşullar, suçun yapısal unsurları (tipe uygun eylem ve hukuka aykırılık unsuru).
Ders Kodu ve Adı: HUK206 – İdare Hukuku II
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kamu malları, kamu mallarının türleri, idarenin mal edinme yöntemleri (kamulaştırma, devletleştirme, istimval, ihale usulleri), kamu alacaklarının tahsili, idari faaliyetler (kolluk, idari kolluk, kamu hizmeti) idarenin yetkileri (idari işlemler, eylemleri, idari sözleşmeler, takdir yetkisi, re’sen icra yetkisi), idarenin sorumluluğu (hizmet kusuru, kusursuz sorumluluk,  sorumluluğu etkileyen haller), idari yargı (doğuşu ve gelişmesi, özellikleri, teşkilâtı), idari yargılama usulü (iptal ve tam yargı davaları, yasa yolları).
Ders Kodu ve Adı: HUK 208 –Uluslararası Hukuk II
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Milletlerarası hukukun alanları (diplomatik ilişkiler, uluslararası sorumluluk), uyuşmazlıkların hukukî ve barışçı yollardan çözümü, uluslararası barış ve güvenlik hukuku, uluslararası deniz ve hava hukuku (hava hukukunu düzenleyen uluslararası sözleşmeler).
Ders Kodu ve Adı: HUK 220 Genel Kamu Hukuku II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Devlet teorilerinin konusu ve gerekliliği, devletin tanımı, devletlerin ortaya çıkışı, devletlerin çöküşü ve devletlerin halefiyeti, hükümet sistemleri, devrim-ihtilal, direnme hakkı, egemenlik, devletlerin varlıklarını koruma hakkı, ulusların kendi geleceklerini kendilerinin belirlenmesi hakkı, cumhuriyet ve demokrasi kavramları irdelenecektir. İnsan hakları kavramının kökenleri, önemi, uluslararası insan hakları sözleşmeleri, insan haklarının korunmasına yönelik mekanizmalar, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemler, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri; bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı.
Ders Kodu ve Adı: EKO 212- Kamu Maliyesi II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kamu Maliyesinin temel çerçevesi, devletin ekonomik faaliyetleri ve finansman teknikleri ve işlemleri, kamu ekonomisinin unsurları ve özellikleri, kamu harcamaları, devlet bütçesi ve hazırlanması.
Ders Kodu ve Adı: HUK210- Türk Hukuk Tarihi II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Türklerin Orta Asya’daki eski hukuk tarihleri, İslam hukuku tarihi, Osmanlı hukuk sistemi, Osmanlı hukukunda reformun başlaması ve tarihi gelişimi, Kıta Avrupa’sı kanunlarının resepsiyonu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından günümüze hukuk reformunun gelişimi dersin başlıca konularıdır.
Ders Kodu ve Adı: HUK 214 Avrupa İnsan Hakları Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Temel kavramlar, korumanın ulusal niteliği, devlet şikayeti, bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Divan incelemesi, kararların yerine getirilmesi.
Ders Kodu ve Adı: İNG 202 – Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce)  IV
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik):2   / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Mesleki hukuk ingilizcesine yönelik kavram ve kelime bilgisinin geliştirilmesine ve kullanılmasına yönelik pratik çalışmalar.
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği:

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HUK301 – Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) dersinde anlatılanların üzerine ve belirtilen temel kavramlarla bağlı olmak üzere en önemli borç kaynağı niteliğindeki sözleşmeler ve sözleşme oluşturmamakla birlikte özellik arz eden borç ilişkileri, sözleşmeler hukukuna özgü genel ilkeler, çeşitli sözleşmeler, kuruluş ve geçerlilikleri (örneğin satış, trampa, bağışlama gibi mülkiyet devir amacı güden sözleşmelerle, kira, ariyet, karz gibi kullandırma ve yararlandırma amacı güden sözleşmeler) ile hüküm ve sonuçları.
Ders Kodu ve Adı: HUK303 – Ceza Hukuku Özel Hükümler I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Hürriyete karşı suçlar (tehdit, şantaj, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eğitim ve öğretimin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu, konut dokunulmazlığının ihlali suçu, iş ve çalışma hürriyetinin ihlâli, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, haksız arama, dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, ayırımcılık, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, haberleşmenin engellenmesi), şerefe karşı suçlar  (hakaret, iddia ve savunma dokunulmazlığı, kişinin hatırasına hakaret) gibi bir kısım özel suç türlerinin, maddi ve manevi koşulları ile suçun özel görünüm halleri, hüküm ve sonuçları.
Ders Kodu ve Adı: HUK305 – Eşya Hukuku I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Eşya üzerinde kişilere tanınan haklar, aynî hak kavramı, zilyetlik ve zilyetliğin unsurları, tapu sicili, mülkiyet ve mülkiyetin unsurları, menkul mülkiyeti.
Ders Kodu ve Adı: HUK333 – Ticari İşletme Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Ticari işletme, ticarethane, ticarî iş, ticarî hüküm, tacir, ticaret sicili, tescil, ticaret unvanı ve işletme adı, ticarî defterler, cari hesap, haksız rekabet, marka, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri).
Ders Kodu ve Adı: HUK309 – Medenî Usul Hukuku I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Mahkemelerin görev ve yetkileri, iş bölümü (ticaret ve hukuk mahkemeleri ilişkisi), hâkimin davaya bakmaktan yasaklılığı ve reddi, davada taraflar (taraf ehliyeti, tarafların taahhüdü, davaların birleştirilmesi ve ayrılması, davanın ihbarı, üçüncü şahsın müdahalesi), iki taraf vekilleri, tarafların hak ve vazifeleri, islah, feragat ve kabul, teminat, ihtiyatî tedbirler, muhakeme, süreler, eski hale iade, adlî tatil, dava çeşitleri (eda davaları, tespit davaları, inşai davalar, menkul davaları, gayrimenkul davaları, vb.), dava açılması ve sonuçları, esasa cevap ve karşılık dava, tahkikat, delil ikamesi, tanıklık, bilirkişi, senet, yemin, keşif, delillerin tespiti, tahkikatın sonuçlanması.
Ders Kodu ve Adı: HUK313 Vergi Hukuku I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Vergi Hukuku’nun kaynakları, vergilendirme işlemleri, vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları, vergi suç ve cezaları, gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, katma değer vergisi.
Ders Kodu ve Adı: HUK315 – Hukuk Felsefesi I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Hukuk felsefesinin temel sorunları, hukuk kavramı, hukukta muhakeme ve yorum, hukukta amaç, adalet idesi, irade özgürlüğü (determinizm, endeterminizm), hak kavramı, hukuk felsefesi akımları (doğal hukuk, tarihçi hukuk okulu, felsefi idealizm, faydacılık, hukukî pozitivizm, hukukî realizm, yeni doğal hukuk, fenomenolojik hukuk anlayışı, varoluşçu hukuk teorisi).
Ders Kodu ve Adı: HUK337 – Hukuk Felsefesi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Hukuk felsefesinin temel sorunları, hukuk kavramı, hukukta muhakeme ve yorum, hukukta amaç, adalet idesi, irade özgürlüğü (determinizm, endeterminizm), hak kavramı, hukuk felsefesi akımları (doğal hukuk, tarihçi hukuk okulu, felsefi idealizm, faydacılık, hukukî pozitivizm, hukukî realizm, yeni doğal hukuk, fenomenolojik hukuk anlayışı, varoluşçu hukuk teorisi), sosyoloji biliminin hukuk dogmatiğine etkisi.
Ders Kodu ve Adı: HUK307 – Ticaret Hukuku I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Ticari işletme hukuku (ticari işletme, ticarethane, ticarî iş, ticarî hüküm, tacir, ticaret sicili, tescil, ticaret unvanı ve işletme adı, ticarî defterler, cari hesap, haksız rekabet, marka, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri).
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği:

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HUK302- – Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Tipik ve atipik bir takım sözleşmelerin (örneğin iş görme sözleşmeleri -hizmet, istisna, neşir, vekâlet, simsarlık, vekâletsiz iş görme, komisyon, nakliye sözleşmeleri-, saklama borcu doğuran sözleşmeler -vedia ve benzeri sözleşmeler-, kefalet sözleşmesi, kumar ve bahis, piyango, kaydı hayat ile irat ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri) kuruluşu, geçerliliği, hüküm ve sonuçları
Ders Kodu ve Adı: HUK304 – Ceza Hukuku Özel Hükümler II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Hürriyete karşı suçlar (tehdit, şantaj, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eğitim ve öğretimin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu, konut dokunulmazlığının ihlali suçu, iş ve çalışma hürriyetinin ihlâli, sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi, haksız arama, dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, ayırımcılık, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, haberleşmenin engellenmesi), şerefe karşı suçlar  (hakaret, iddia ve savunma dokunulmazlığı, kişinin hatırasına hakaret) gibi bir kısım özel suç türlerinin, maddi ve manevi koşulları ile suçun özel görünüm halleri, hüküm ve sonuçları.
Ders Kodu ve Adı: HUK306 – Eşya Hukuku II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, paylı mülkiyet, elbirliği ile mülkiyet, sınırlı aynî hak kavramı, irtifak hakları (intifa, oturma hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, diğerleri), taşınmaz yükü, rehin hakları, taşınır ve taşınmaz rehni, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi, rehin karşılığında ödünç verme.
Ders Kodu ve Adı: HUK334 – Şirketler Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Şahıs şirketleri (ticaret şirketleri, adi şirket, kollektif, komandit, limited şirketler; hükümleri, kurulmaları, işlemleri, sorumlulukları, tasfiyeleri), sermaye şirketleri (Anonim şirketler; niteliği ve kuruluş şekilleri, sorumluluk halleri, yönetim kurulu, murakıplar, genel kurul, kararlar, sermaye artırımı, hisse senetleri, tahviller, fesih ve tasfiye, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket), ortak girişimler (joint venture).
Ders Kodu ve Adı: HUK308 – Ticaret Hukuku II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Şahıs şirketleri (ticaret şirketleri, adi şirket, kollektif, komandit, limited şirketler; hükümleri, kurulmaları, işlemleri, sorumlulukları, tasfiyeleri), sermaye şirketleri (Anonim şirketler; niteliği ve kuruluş şekilleri, sorumluluk halleri, yönetim kurulu, murakıplar, genel kurul, kararlar, sermaye artırımı, hisse senetleri, tahviller, fesih ve tasfiye, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket), ortak girişimler (joint venture).
Ders Kodu ve Adı: HUK310 – Medenî Usul Hukuku II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: İlk derece mahkemelerinin kararlarına karşı başvuru yolları, istinaf ve temyiz incelemeleri, tahkim, tahkim sözleşmesi, etkisi, hakem sözleşmesi, tahkim usulü, hakem kararlarına karşı kanun yolları ve hakem kararlarının tenfizi.
Ders Kodu ve Adı: HUK314 Vergi Hukuku II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Vergi Hukuku’nun kaynakları, vergilendirme işlemleri, vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları, vergi suç ve cezaları, gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, katma değer vergisi gibi vergi türleri irdelenmektedir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, katma değer vergisi gibi konular ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: HUK316 – Hukuk Felsefesi II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Hukuk felsefesinin temel sorunları, hukuk kavramı, hukukta muhakeme ve yorum, hukukta amaç, adalet idesi, irade özgürlüğü (determinizm, endeterminizm), hak kavramı, hukuk felsefesi akımları (doğal hukuk, tarihçi hukuk okulu, felsefi idealizm, faydacılık, hukukî pozitivizm, hukukî realizm, yeni doğal hukuk, fenomenolojik hukuk anlayışı, varoluşçu hukuk teorisi).
Ders Kodu ve Adı: HUK338- HUKUK SOSYOLOJİSİ
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sosyoloji biliminin hukuk sistemlerine etkisi; toplumsal değişimler ve hukuk kuramları arasındaki ilişkiler.
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği:

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HUK403 – İcra İflas  Hukuku I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: Cebri icra kavramı, cebri icranın uygulanma şartları, İcra teşkilatı (icra dairesi görevlilerinin görev ve yükümlülükleri, sorumluluğu), icra işlemini şikayet, harç ve giderler, tebligat ve süreler, tatil ve ertelemeler, âdi takip ve safhaları, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, haciz dolayısıyla istihkak davaları, paraya çevrilme, kiralanan gayrimenkullerin ilamsız icra yoluyla tahliyesi, ilamlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz, icra hukukundan doğan cezaî hükümler
Ders Kodu ve Adı: HUK405 – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama: 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: İş hukukunun temel kavramları, bireysel (ferdi) iş hukuku, İş Kanunu’nun uygulama alanı, hizmet sözleşmesi, hizmet sözleşmesinin yapılması, hizmet sözleşmesinden doğan borçlar, toplu iş hukuku, sendikalar hukuku, sendika ve konfederasyonlarının kuruluş ve işleyişi, sendika konfederasyonu ve uluslar arası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik, sendikalar hukukuna ilişkin güvenceler, sendika ve konfederasyonların faaliyetleri gelir ve giderleri, toplu iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş sözleşmesinin hükümleri ve uygulama alanı, toplu iş sözleşmesinin sona ve sonuçları, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, arabuluculuk ve tahkim, grev, lokavt, sosyal güvenlik sisteminin temel nitelikleri, sosyal sigortalar, hastalık sigortası, analık sigortası, malullük sigortası, yaşlılık sigortası, ölüm sigortası.
Ders Kodu ve Adı: HUK407 – Uluslararası Özel Hukuk I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama: 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik):  2 / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Türk hukukunda vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi yolları, vatandaşlığın ispatı ve yargı yolu, yabancıların Türkiye’de siyasal, kamusal ve özel haklardan yararlanması, kanunlar ihtilâfı ve bağlama kuralları, Türk mahkemelerinin uluslararası yetkisi, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, MÖHUK’da güncel gelişmeler.
Ders Kodu ve Adı: HUK409 – Ceza Usul  Hukuku I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama:1  / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Suçun işlendiği iddiası sonrası maddi gerçeğe ulaşabilmek için başlatılan savcılık soruşturması ve kovuşturma aşaması,  Ceza Muhakemesinin tüm aşamaları, savcılık ve mahkeme teşkilatı, şüpheli ve sanık, deliller ve ispat, koruma tedbirleri, kanun yolları.
Ders Kodu ve Adı: HUK411 – Miras  Hukuku I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama: 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Miras hukukunun temel kavramları ve özellikle tereke, Türk miras hukukuna hakim olan ilkeler, yasal ve iradi mirasçılar, mirasta hak sahipliği, kanuni mirasçılık, zümre sistemi, ölüme bağlı tasarruflar, şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar, maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar.
Ders Kodu ve Adı: HUK413 – Deniz Ticareti Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Gemi kavramı, nitelik ve türleri, bayrak, gemi sicili, gemi mülkiyeti, gemi ipoteği (tescil, kapsam, paraya çevrilmesi, devri, düşmesi), donatan ve kaptan, deniz kazaları; müşterek avarya, çatma, kurtarma ve yardım, römorkaj, eşya taşıma (navlun) sözleşmeleri, yükleme ve boşaltma, taşıyanın sorumluluk ve hakları, yolculuğa engel olan sebepler, konişmento, denizaşırı satış mukaveleleri, deniz ödüncü mukavelesi.
Ders Kodu ve Adı: HUK425- Kıymetli Evrak Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bono, poliçe ve çek gibi kıymetli evrakın şekil şartları, geçerliliği, hüküm ve sonuçları, kıymetli evrakın hükümsüzlüğü, aval.
Ders Kodu ve Adı: HUK401 – Genel Kamu Hukuku I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3 )
Ders İçeriği: Devlet teorilerinin konusu ve gerekliliği, devletin tanımı, devletlerin ortaya çıkışı, devletlerin çöküşü ve devletlerin halefiyeti, hükümet sistemleri, devrim-ihtilal, direnme hakkı, egemenlik, devletlerin varlıklarını koruma hakkı, ulusların kendi geleceklerini kendilerinin belirlenmesi hakkı, cumhuriyet ve demokrasi kavramları irdelenecektir. İnsan hakları kavramının kökenleri, önemi, uluslararası insan hakları sözleşmeleri, insan haklarının korunmasına yönelik mekanizmalar, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemler, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri; bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı.
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği:

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: HUK404- İcra ve İflâs Hukuku II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 5)
Ders İçeriği: İflâs yoluyla takip, iflâs davası, doğrudan doğruya iflâs hâlleri, iflâsın kaldırılması, iflâsın hukukî sonuçları, iflâsın tasfiyesi, iflâs suçları, konkordato.
Ders Kodu ve Adı: HUK406 – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Genel esaslar, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigortalar, kanuni düzenlemelerde yaşanan değişiklikler, sosyal sigorta türleri), ödemelerin ortak esasları, kurumun rücu hakkı, geçmiş hizmetlerin değerlendirilmesi, bağımsız çalışanların sosyal güvenliği.
Ders Kodu ve Adı: HUK408 – Uluslararası Özel Hukuk II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Türk hukukunda vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi yolları, vatandaşlığın ispatı ve yargı yolu, yabancıların Türkiye’de siyasal, kamusal ve özel haklardan yararlanması, kanunlar ihtilâfı ve bağlama kuralları, Türk mahkemelerinin uluslararası yetkisi, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, MÖHUK’da güncel gelişmeler.
Ders Kodu ve Adı: HUK410 – Ceza Usul Hukuku II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Kovuşturma evresi (görev, yetki, hâkimin tarafsızlığı, bağımsızlığı ve reddi, kamu davası, duruşma hazırlığı, duruşma), uyuşmazlıklar arasında bağlantı, muhakeme şartları (izin, şikâyet, kusur yeteneğinin bulunması), muhakeme işlemleri, kanun yolları (itiraz, temyiz, istinaf,  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi), davaya katılma, özel muhakeme usulleri (özel yetkili ağır ceza mahkemeleri, gaip ve kaçakların yargılanması), müsadere muhakemesi, muhakeme giderleri, infaz muhakemesi.
Ders Kodu ve Adı: HUK402 – Genel Kamu Hukuku II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3 )
Ders İçeriği: Devlet teorilerinin konusu ve gerekliliği, devletin tanımı, devletlerin ortaya çıkışı, devletlerin çöküşü ve devletlerin halefiyeti, hükümet sistemleri, devrim-ihtilal, direnme hakkı, egemenlik, devletlerin varlıklarını koruma hakkı, ulusların kendi geleceklerini kendilerinin belirlenmesi hakkı, cumhuriyet ve demokrasi kavramları irdelenecektir. İnsan hakları kavramının kökenleri, önemi, uluslararası insan hakları sözleşmeleri, insan haklarının korunmasına yönelik mekanizmalar, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemler, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri; bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı.
Ders Kodu ve Adı: HUK412 – Miras Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 4)
Ders İçeriği: Ölüme bağlı tasarruflarda yorum ve hükümsüzlük, maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar, ölüme bağlı tasarrufların yürürlüğüne girmesi, ölüme bağlı tasarruflarda iptal, ölüme bağlı tasarruflarda tenkis, mirasın intikali, ihtiyati tedbirler, intikalin hükümleri, miras hakkının korunması, tenkis davası, mirasın açılması, mirasın reddi, taksim, mirasta iade.
Ders Kodu ve Adı: HUK414 – Özel Sigorta Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik):2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sigorta (önemi ve tarihi gelişimi), sigorta hukuku, sigorta sözleşmesi, sigorta türleri (mal sigortası, yangın sigortası, karada ve iç sularda taşıma rizikolarına karşı sigorta, zirai sigorta, hırsızlığa karşı sigorta, can sigortası, deniz rizikolarına karşı sigorta), sigortalının borçları, rizikonun ve zararın kapsamı, zararın ödenmesi.
Ders Kodu ve Adı: HUK434 – İdari Yargı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik):2   / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği: İdarenin yargısal denetimi, Türk idari yargısının tarihsel gelişimi, idari yargı mercileri, idarenin sorumluluğu ve nitelik bakımından türleri, sorumluluğun koşulları, sorumluluğu kaldıran veya sınırlandıran durumlar, kanun yolları, iptal davası, tam yargı davası, idari yargılama usulünün özellikleri.
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: