Çift Anadal | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Çift Anadal

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde, programlar arasında geçiş ile ikinci bir eğitim-öğretim dalında lisans diploması almalarını veya ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını ve sertifika almalarının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Hasan Kalyoncu Üniversitesi programlar arasında geçiş, çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

          Madde 3- Resmi Gazetede yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7inci maddesinin (e) fıkrasına dayanılarak   Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 –   Bu yönergede geçen;

a) Birinci anadal: Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programını,

b) Çift anadal eğitim-öğretimi: Üniversitenin fakültelerinde ve yüksekokullarında bir lisans bölümüne kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir lisans diploması almak amacıyla Üniversitenin diğer bir lisans bölümüne devam etmesini,

c) İkinci anadal: Öğrencinin ikinci bir lisans diploması almak amacıyla başvurduğu ve kabul edildiği lisans programını,

d) Yandal eğitim-öğretimi: Üniversitenin bir lisans bölüm/programına kayıtlı olan bir öğrencinin, Üniversitenin diğer programlarından bilgisini artırmak ve yandal sertifikası almak amacıyla ders almasını,

e) İlgili kurul: Fakülte/yüksekokul kurullarını,

f) İlgili yönetim kurulu: fakülte/yüksekokul yönetim kurullarını,

g) Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Koordinasyon: Yandal konusunda görevli öğretim elemanını

ı) Komisyon: Yatay ve dikey geçiş yapmak isteyen öğrencilerin dosyalarını incelemekle görevli öğretim elemanını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölümler ve Programlar Arası Geçiş

          Yatay/Dikey Geçiş Yoluyla Kayıt ve İntibak     

          Madde 5 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye ve Üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçiş; meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına ilgili sınavla dikey geçiş yaptırmaları mümkündür. Bu geçişler, Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Üniversiteler arası ve programlar arası yatay geçiş kontenjanı ve tarihleri her eğitim-öğretim yılının II. dönemi sonunda asıl ve yedek olmak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir. Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

(3)  Yatay geçiş başvuruları ilgili birimlerin Dekanlık/Müdürlüklerine yapılır. Yatay geçiş başvurularına ait dosyalar ilgili bölümlere dağıtılır. Bu birimlerce kurulacak komisyonlar, dosyaları gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları açısından inceler. Yatay geçiş için başvuran adayın yurt içindeki bir yükseköğretim kurumunun lisans veya eşdeğerdeki bir programda en az ilk iki yarıyıl (Yüksek Lisansta en az bir yarıyıl) başarı ile öğrenim görmüş olması, disiplin cezası almamış olması, yabancı dil bakımından ilgili programda istenilen düzeyde yeterli olması gerekir. Bu şartları yerine getirdiği anlaşılan adaylar ilgili yönetim kuruluna sunulur. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(4) İlgili yönetim kurulları, adayların not belgelerinde gösterilen programlarda almış oldukları dersleri başarıyla tamamlamış olup olmadıklarını inceler ve adayın programa kabulü ve intibakı hakkındaki önerisini hazırlar. Nihai karar, ilgili yönetim kurulu tarafından verilir.
(5) Üniversite içindeki yatay geçişler için de bu maddedeki hükümler uygulanır.

(6) Dikey geçiş sınavıyla gelen öğrencilerin dosyaları da ilgili birimlerce kurulacak komisyonlar tarafından incelenir ve gerekli intibak işlemleri yapılır.
(7) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda mezun/kayıtlı veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrencinin; ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir programına yerleştirilip ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılacağı hususu, ilgili bölüm tarafından değerlendirilip, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin intibakı yapılır.
(8) Bu maddenin yukarıdaki fıkralarına göre intibakı yapılmış öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin kredilerinin toplamının ilgili programın haftalık ders yüküne bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami eğitim süresinden düşülür. İntibak ettirilen programın kalan derslerinin, kalan yarıyıllarda başarı ile bitirilmesi gerekir.

(9) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili yüksek öğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilir. Bu yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğünce Yükseköğretim Ortak  Veritabanı Sistemine işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çift Anadal ve Yandal Programlarının

Açılması ve Kontenjanlar

 Programların açılması

Madde 6 – (1) Çift anadal lisans eğitim-öğretimi ile yandal eğitim-öğretimi; ilgili bölümün başvurusu, fakülte/yüksekolul kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla açılır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Öğrencilerin almaları gerekli dersler, program önerisinde gerekçeleriyle belirtilir.

(2) Çift anadal programı, Üniversitede yürütülen programlar arasında açılabilir. Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programları ile diğer fakültelerin/yüksekokulların programları arasında çift anadal programı uygulanmaz. Ancak, Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal programı Yükseköğretim Kurulundan onay alınmak suretiyle uygulanabilir.

(3) İkinci anadal ve yandal programının dersleri ve kredileri, ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve akademik yılın başında ilân edilir.

Kontenjanlar ve başvuru

Madde 7 –(1) Başvurular Üniversite Senatosunun belirleyeceği tarihler ve kontenjanlar doğrultusunda yapılır.

(2)Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 içinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

(3) Öğrenciler çift anadal lisans eğitim-öğretimine kendi lisans eğitim-öğretiminin en erken üçüncü ve en geç beşinci, yandal eğitim-öğretimine ise en erken üçüncü en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

(4) Başvuru, belirlenen tarihte dilekçe ve transkriptle birlikte ilgili birimlerin Dekanlık/Müdürlüklerine yapılır.

(5) Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda çift anadal ve yandal yapmak istedikleri takdirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, ilgili kurumların sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çift Anadal Eğitim-Öğretimi

 Başvuru ve kabul koşulları

Madde 8 – (1) Öğrencinin çift anadal programına başvuru ve kabul koşulları şunlardır:

 1. a) Üniversitenin bir lisans bölümüne kayıtlı olması,
 2. b) Başvurduğu döneme kadar birinci anadal lisans bölümünde aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,
 3. c) GNO’sunun en az 3.00 iken 50 olması,02.09.2015 tarih ve 2015-007 nolu Sen. Kararıyla değişmiştir.
 4. d) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması.

(2) Çift anadal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden çift anadal öğrenimi yapmak veya çift anadal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.

(3) Yatay geçiş yoluyla bölüm değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapmaz.

(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

(5) Zorunlu hazırlık sınıfı olan çift anadal ikinci lisans programlarının yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler, ilgili programlara kabul edilmez.

(6) Başvuru koşulları, özel durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.

(7) Çift anadal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans bölüm başkanlarının, fakülte dekanlarının/yüksekokul müdürlerinin olumlu görüşü üzerine, başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Programın uygulanması ve ders yükü

Madde 9 – (1) İkinci anadal programı en az 60 krediden oluşur.

(2) İkinci anadal öğrencileri bir yarıyılda en fazla 12 kredi yükü karşılığı ders alabilir. Ancak birinci ve ikinci anadal bölümlerinde aldıkları bir yarıyıllık ders kredi toplamı 30 krediyi aşamaz.

(3) Çift anadal öğrencileri her iki bölümün tüm zorunlu derslerini alır.

(4) Çift anadal öğrencisi, alması gerekli zorunlu ve seçimlik dersleri tamamlamasına karşın gerekli asgari krediyi toplayamıyorsa, öğrencinin çift anadal yükümlülüklerinin ötesinde aldığı diğer derslerin kredileri, eksik kredi karşılığı sayılabilir.

(5) Çift anadal öğrencilerinin bireysel ders programlarında, anadalların zorunlu derslerinin çakışmaması için gerekli planlama yapılır. Ancak, zorunlu olarak çakışma olması halinde birinci anadal derslerinin öncelikle alınması zorunludur.

(6) İlk iki yarıyıl aynı program uygulanan bölümlerin ilk iki yarıyılındaki derslerinin dışında, iki programa birden kabul edilebilecek ortak dersler, bölümler arasında kararlaştırılır ve ilgili yönetim kurullarının, öğrencinin çift anadal ikinci lisans programına ya da yandal sertifika programına kabulüne ilişkin kararlarıyla bu dersler belirlenir. Ortak dersler her iki lisans programında yarıyıl kaydında yer alır ve her iki not durum belgesinde de gösterilir.

(7) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak çift anadal programında da izinli sayılır. Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift anadal programı veren bölümün ve çift anadal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

Başarı değerlendirme

Madde 10 –

(1) Öğrenci, çift anadal lisans eğitim-öğretimini kendi isteği ile bırakabilir.

(2) Çift anadal öğrencisi iken, kendi lisans eğitim-öğretiminde GNO’su 2.00’ın altına düşen öğrenci, birinci anadal eğitim-öğretiminde GNO’sunu 2.00’ye yükseltinceye kadar ikinci anadal eğitim-öğretimi derslerini alamaz.

(3) Öğrenci, çift anadal lisans eğitim-öğretiminden ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal lisans eğitim-öğretimi derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

(4) Üniversitenin yaz öğretiminden çift anadal öğrencileri de diğer öğrenciler gibi faydalanır.

Mezuniyet

Madde 11 –

(1) Çift anadal öğrencisi, izlediği anadalların tüm zorunlu derslerinden başarılı olduğu ve varsa bitirme tezi tamamladığı takdirde, her iki anadalda da ayrı lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) İkinci anadalın tüm zorunlu derslerini başarıyla tamamlamakla beraber, birinci anadala ilişkin yükümlülüklerini tamamlamamış olan son sınıf öğrencisi niteliğindeki çift anadal öğrencisi, ikinci anadal diplomasını birinci anadalı tamamladığında almaya hak kazanır.

(3) Öğrenimi sırasında ikinci anadalın zorunlu derslerini tamamlamak için ek ders almak istemeyen veya birinci anadalın GNO’ları 2.00’ın altında olan ve çift anadal öğrenciliği sıfatını yitirmemiş öğrenciler, birinci anadalın mezuniyet koşullarını yerine getirdikten sonra, eksik derslerini tamamlamak veya birinci anadalın GNO’sunu 2.00’ye yükseltmek için öğrenimlerini, birinci anadala ilişkin azami öğrenim süresini doldurmamış olmak koşuluyla, iki yarıyıl uzatabilir. Bu durumdaki öğrenciler, kayıt koşullarını ikinci anadal için yerine getirmek zorundadır.

(4) İkinci anadalı izleme hakkını kaybetmiş öğrenciler; birinci anadaldan, mezuniyet tarihine kadar olan sürede koşulları yerine getirmek kaydıyla, yandal koşullarını sağlıyorlarsa, yandal öğrenimi yapmış sayılırlar.

(5) Kendi lisans eğitim-öğretiminden mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal lisans eğitim-öğretimini en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci bir anadal lisans eğitim-öğretimi diploması verilir.

(6) Çift anadal lisans eğitim-öğretiminden dolayı öğrencinin almaya hak kazandığı diplomanın üzerinde, izlemiş olduğu çift anadal lisans eğitim-öğretiminin adı belirtilir.

(7) Çift anadal lisans eğitim-öğretimini tamamlayan öğrenci, çift anadal alanında lisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yandal Eğitim-Öğretimi

 Başvuru ve kabul koşulları

Madde 12 – (1) Öğrencinin yandal eğitim-öğretimine başvuru ve kabul koşulları şunlardır:

 1. a) Üniversitenin bir lisans bölüm kayıtlı olması,
 2. b) Başvurduğu döneme kadar birinci anadal lisans bölümünde aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,
 3. c) GNO’sunun en az 2.50 olması,
 4. d) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması.

(2) Yandal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden yandal öğrenimi yapmak veya yandal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.

(3) Yatay geçiş yoluyla bölüm değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde yandal başvurusu yapamaz.

(4) Başvuru koşulları, özel durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.

(5) Yandal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans bölüm başkanlarının, fakülte dekanlarının/yüksekokul müdürlerinin olumlu görüşü üzerine, başvurduğu  bölümün bağlı bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla yapılır.

 Kredi yükü

Madde 13 –   Yandal öğrencileri, lisans öğrencileri için getirilen kredi yükü sınırlamalarına tabidir.

 Başarı değerlendirme

MADDE 14 –

(1) Öğrenci, yandal eğitim-öğretimini kendi isteği ile bırakabilir.

(2) Yandal öğrencisi iken, herhangi bir yarıyıl sonunda birinci anadal programı GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, yandal öğrenciliği sıfatını kaybeder. Yandal öğrenciliği sıfatını yitiren öğrenci, herhangi bir lisans bölüm yandal öğrenimi yapamaz.

(3) Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan veya yandal eğitim-öğretiminde ders aldığı iki dönem üst üste GNO’su 2.00’ın altında kalan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(4) Anadal programında GNO’su 2.00’ın altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz.

(5) Öğrenci, yandal eğitim-öğretiminden ayrıldığında, başarısız olduğu yandal eğitim-öğretimi derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

(6) Üniversitenin yaz öğretiminden yandal öğrencileri de diğer öğrenciler gibi faydalanırlar.

(7) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre, ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile uzatılabilir.

(8) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün ve yandal programının bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

 Mezuniyet

Madde 15 – (1) Öğrencinin, yandal öğrenimini tamamlayabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Birinci anadaldan mezuniyet hakkını kazanmış olması,
 2. b) Yandal programında, birinci anadalının programının zorunlu dersleri arasında yer almayan, toplam 20 kredilik dersi başarıyla tamamlaması,
 3. c) Birinci anadal GNO’sunun en az 2.00 olması.

(2) Öğrencinin yandal öğreniminde aldığı dersler ve başarısı not dökümü belgesinde (transkript) ayrıntısı ile gösterilir.

(3) Yandal eğitim-öğretimini tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

(4) Birinci anadal eğitim-öğretiminden mezuniyet hakkını elde eden ve yandal eğitim-öğretimini en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

(5) Yandal eğitim-öğretiminden dolayı öğrencinin almaya hak kazandığı sertifikanın üzerine de izlenen yandal eğitim-öğretiminin adı yazılır.

(6) Yandal eğitim-öğretimini tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Ortak hükümler

Madde 16 – (1) Öğrencinin; birinci anadal eğitim-öğretimi ile birlikte almakta olduğu ikinci anadal eğitim öğretimi veya yandal eğitim-öğretimi ayrı ayrı yapılır. Çift anadal lisans eğitim-öğretimi veya yandal eğitim-öğretimi, öğrencinin birinci anadal eğitim-öğretimindeki başarısını ve mezuniyetini etkilemez. Çift anadal lisans eğitim-öğretimi için ayrı transkript düzenlenir.

(2) Birinci anadalda başarılmış bir dersin ikinci anadal programında da yer alması durumunda, bu dersin ikinci anadalda da başarılmış sayılıp sayılmaması, bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin eğitim-öğretime kabulü sırasında ilgili yönetim kurulu kararında bu durum belirtilir. Bu dersler her iki transkripte de gösterilir.

(3) Çift anadal lisans eğitim-öğretiminin ve yandal eğitim-öğretiminin amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanları tarafından birer koordinatör görevlendirilir.

(4) Bir öğrenci, birinci anadal lisans eğitim-öğretimi sırasında aynı anda hem çift anadal hem de yandal eğitim öğretimine veya birden çok çift anadal eğitim-öğretimine ve birden çok yandal sertifika programına kaydolamaz.

Ücret

Madde 17 – Çift anadal ve yan dal eğitim-öğretimi, birinci anadaldaki burslu öğrenciler de dahil ücretlidir. Ücretler Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 18 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Hasan Kalyoncu Üniversitesi  Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili kurulların kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 19 –  Bu Yönerge yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde 20 –  Bu Yönerge hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.