HUKUK FAKÜLTESİ

Yaz Okulu Hakkinda Açiklama

Yaz Okulu Hakkinda Açiklama

HKÜ HUKUK FAKÜLTESİ YAZ OKULU KAYIT ESASLARI

            1. Yaz döneminde bir öğrenci en fazla 15 (onbeş) kredi ders alabilir.

            2. Yaz döneminde öğrencinin üst dönemden ders alması, not ortalamasının 2.50 ve üstü olması halinde mümkündür. Son 5 (beş) dersi kalan öğrencilerimiz bu kuralın dışında tutulacaktır.

            3. Bir dersin açılabilmesi için asgari 10 öğrencinin o dersi seçmiş olması zorunludur. İstisnai olarak, Fakülte yönetim Kurulu, Rektörlük Makamının da onayını alarak bu sayının altında öğrenci kaydının olduğu hallerde dahi dersin açılmasına karar verebilir.

            4.  Birbiri ile bağlantılı olan derslerin ilk kez ve aynı anda yaz okulunda alınması mümkün değildir.

            Medeni Hukuk I dersi ile Borçlar Hukuku Genel Hükümler

            Ceza Hukuku Genel Hükümler I ve II dersi ile Ceza Hukuku Özel Hükümler I ve II

            Borçlar Hukuku Genel Hükümler I ve II dersi ile Borçlar Hukuku Özel Hükümler I ve II

            Ticari İşletme Hukuku ile Kıymetli Evrak Hukuku ve Şirketler Hukuku

            dersleri arasında bağlantı olduğu kabul edilir.

            Son 5 (beş) dersi kalan öğrencilerimiz bu kuralın dışında tutulacaktır.

            5.  Bir dersin yaz döneminde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde açılmış olması halinde başka bir üniversitede alınması mümkün değildir.

            Bununla birlikte, Hukuk Fakültemiz tarafından açılmayan bir dersin bir başka üniversitede alınarak Fakültemiz tarafından kabul edilmesi, anılan derse kayıt yaptırılmadan önce Dekanlık onayının alınmasına bağlıdır. Özellikle, dışardan alınacak derslerde, o kurumun ders programının hukuk fakültemiz programı ile örtüşip örtüşmediği hususuna dikkat edilecek olup, dönemlik değil de yıllık eğitim yapan programlardan alınan dersler kabul  edilmeyecektir.

            Öğrencinin, birden çok ders alma isteği karşısında, bu derslerden bir tanesinin dahi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi yaz döneminde açılmamış olması halinde, öğrencimizin, bu açılmayan dersi de orda almak koşulu ile, tarafımızdan açılmış olan dersleri de bir diğer fakülteden alabilmesi hususunda Dekanlık makamının oluru aranır.  

            6. Yaz okulu ders ücreti Rektörlük tarafından belirlenecektir.